Modelovereenkomst voor dirigenten en instructeurs

Home > Kenniscentrum > Modelovereenkomst voor dirigenten en instructeurs

Modelovereenkomst van opdracht (zzp) Kunst- en cultuureducatie

Na uitgebreid overleg tussen Cultuurconnectie en de Belastingdienst is op 13 oktober 2015 de (model) Overeenkomst van opdracht Kunst- en cultuureducatie goedgekeurd door de Belastingdienst. Daarmee is Cultuurconnectie een van de eersten die tot een brancheafspraak met de Belastingdienst is gekomen. Vanaf medio oktober 2015 staat de Overeenkomst van opdracht Kunst- en cultuureducatie op de website van de Belastingdienst en op de website van Cultuurconnectie.

 

Voordeel gebruik modelovereenkomst

Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomst weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Ook loopt hij (met een juiste toepassing) geen risico om met terugwerkende kracht alsnog sociale premies te hoeven afdragen. Daarom is het handig om een voorbeeldovereenkomst te gebruiken. Toepassing is echter niet verplicht.

 

Bereik modelovereenkomst

De overeenkomst van opdracht is door Cultuurconnectie opgesteld voor de branche cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Organisaties die rechtstreeks met zzp’ers werken, die kunst- en cultuureducatie verzorgen (zoals centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten), kunnen de modelovereenkomst hanteren voor hun docenten in opdrachtnemerschap (zzp’ers).

 

Ingangsdatum systeem modelovereenkomsten 1 april 2016

De goedgekeurde modelovereenkomsten zoals de Overeenkomst van opdracht Kunst- en cultuureducatie gaan in 2016 de huidige VAR-systematiek vervangen. Beoogde ingangsdatum van de nieuwe systematiek was 1 januari 2016. Cultuurconnectie heeft samen met de Federatie Cultuur aan de wetgever gevraagd om een overgangstermijn, zodat contracten die over de start van het kalenderjaar heen lopen (zoals heel veel contracten in de branche) niet open hoeven worden gebroken op 1 januari 2016. Op 19 oktober 2015 is besloten dat de wet later in zal gaan dan op 1 januari 2016 zodat opdrachtgevers zich beter kunnen voorbereiden op de nieuwe wetgeving.

De nieuwe streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016. Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Dit betekent dat de Belastingdienst waar nodig zal waarschuwen en partijen erop zal wijzen op welke punten een aanpassing van hun werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken.

Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Indien na de inwerkingtreding wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking, kunnen eventuele handhavingsmaatregelen dus niet zien op een periode waarvoor de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen. Bij partijen die na 1 januari 2017 niet volgens een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst of modelovereenkomst werken, kan worden gehandhaafd als blijkt dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als deze dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt door de vrijwaring alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken.

De modelovereenkomst mag al wel gebruikt worden vóór ingang van de nieuwe regelgeving, want de Belastingdienst is het er nu al mee eens dat als op deze manier gewerkt wordt er geen sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval heb je geen VAR nodig.

 

BvOI Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs 2016

Speciaal voor dirigenten en instructeurs heeft de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst kan dienen ter vervanging van de VAR. De BvOI adviseert haar leden om met ingang van april 2016 alleen nog deze versie van de modelovereenkomst te gebruiken. Belangrijk bij het gebruik van de modelovereenkomst is dat de overeenkomst als geheel is goedgekeurd en dat het toevoegen of verwijderen van artikelen invloed kan hebben op het oordeel van de Belastingdienst. De modelovereenkomst is hier te downloaden.

Bronnen

Word-bestanden

3992_0

Bron: Kimfotografeert