Verenigingscoach 

Limburg is een echte verenigingsprovincie. Harmonieën, fanfares, schutterijen, koren, toneelverenigingen, heemkundeverenigingen, je komt ze overal tegen. Het verenigingsleven is onmisbaar voor de leefbaarheid en saamhorigheid in dorpen en steden. Bovendien is het een bestendige plek voor kunstbeoefening.

 

Het culturele verenigingsleven heeft echter te maken met diverse uitdagingen, zoals de vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Het Huis voor de Kunsten Limburg begeleidt culturele verenigingen bij het vinden van een oplossing voor dit soort uitdagingen.

 

Loket- en regiefunctie Verenigingsondersteuning

Culturele verenigingen kunnen bij het Huis aankloppen voor advies en ondersteuning. Als provinciaal loket Verenigingsondersteuning heeft het Huis goed zicht op de uitdagingen en kansen voor culturele verenigingen. Eenvoudige vragen kunnen vaak al met één telefoontje of mailtje beantwoord worden. Is de vraag wat complexer, dan volgt een intakegesprek op basis waarvan de consulenten van het Huis de ondersteuningsvraag en -behoefte van een vereniging in kaart brengen en advies op maat geven. Ook heeft het Huis cursussen en coachingstrajecten om in de ondersteuningsbehoefte van verenigingen te voorzien.

 

Kan het Huis de vraag niet zelf beantwoorden, dan wordt de vereniging in contact gebracht met externe coaches. Als regisseur Verenigingsondersteuning heeft het Huis namelijk een totaaloverzicht van de provinciale en landelijke ondersteuningsmogelijkheden voor verenigingen. Door coachingstrajecten te monitoren en stimuleren, zorgt het Huis ook dat vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar aansluiten.

 

Stimuleringsregeling 2019 en 2020

In april 2019 lanceerde het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) en Toneelhuis LFA de Stimuleringsregeling Verenigingsondersteuning voor verenigingen die coaching wensen op bijvoorbeeld bestuurlijk, financieel of beleidsmatig vlak. Verenigingen die zijn aangesloten bij de LBM, LBT, VNK-Limburg of Toneelhuis LFA kunnen i.h.k.v. verenigingsondersteuning een financiële bijdrage krijgen voor een coachingstraject door een externe coach. Dat kan bijv. een professional zijn die de vereniging helpt met het formuleren van een beleidsplan of iemand die advies op maat geeft over de verenigingsstructuur of ledenwerving. Vanuit de stimuleringsregeling kan het Huis maximaal 50% van het coachingsbedrag vergoeden (ook als meerdere verenigingen samen een traject volgen).

 

Lidverenigingen die in aanmerking willen komen voor verenigingsondersteuning kunnen contact opnemen met het Huis. Er volgt altijd een intakegesprek waarbij het Huis de vereniging (schriftelijk) advies geeft over het te volgen coachingstraject. Veelal kunnen de consulenten van het Huis de vereniging (kosteloos) verder helpen. Indien een langduriger of intensiever coachingstraject noodzakelijk is, gaat het Huis (op basis van de probleemstelling) op zoek naar een professional die de vereniging de juiste ondersteuning kan bieden, de zogenaamde coach. Het Huis brengt de vereniging in contact met de coach. Deze zal op basis van een kennismakingsgesprek een offerte uitbrengen voor een coachingstraject op maat. Op basis van die offerte stelt het Huis zijn maximale financiële bijdrage vast (max. 50% van de totale kosten). De resterende kosten zijn voor rekening van de vereniging. Het coachingstraject kan van start gaan. Na afronding van het traject voert het Huis een evaluatiegesprek met de vereniging en de coach. Op basis van dat gesprek keert het Huis de eerder toegekende financiële bijdrage uit.

 

De stimuleringsregeling geldt voor 2019 en 2020 en loopt door totdat het subsidieplafond van de regeling is bereikt.

 

LBM en LBT

Verenigingen die zijn aangesloten bij de LBM of de LBT kunnen voor een coachingstraject bovenop een bijdrage uit de stimuleringsregeling van het Huis ook nog een financiële bijdrage van de LBM of LBT krijgen. De LBM vergoedt 25% van het coachingsbedrag met een maximum van € 1.250,-.

Meer weten of contact opnemen?