Update via KNMO over het Corona-virus 

Aangescherpte maatregelen tot 1 juni 2020

 

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Deze verdere verscherping houdt in dat:

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden zijn tot 1 juni 2020.

 

Verder worden alle overige samenkomsten verboden. Voor een meer specifieke uitleg, inclusief mogelijke uitzonderingen, verwijzen wij u naar de site van Rijksoverheid. Het verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn dus verboden tot 1 juni 2020. Alle overige maatregelen worden uiterlijk 6 april 2020 heroverwogen door de overheid.

 

Voor de (muziek)verenigingen betekent dit dat er tot 6 april 2020 geen repetities, concerten, bijeenkomsten en andere vormen van bijeenkomsten mogen worden georganiseerd. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de consequenties zijn voor onze sector op het moment dat de overheid de maatregelen heroverweegt.

 

De KNMO is met de diverse overheden in gesprek over de gevolgen van deze maatregelen voor (muziek)verenigingen en de professionals werkzaam voor (muziek)verenigingen. Via deze brief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Coulance betaling contributie/BUMA bijdrage

Op dit moment krijgt de KNMO veel vragen over de reguliere (bonds)contributie alsmede de daarbij inbegrepen afdracht aan de BUMA/Stemra. Gezien de onzekere periode voor veel verenigingen zullen we in voorkomende gevallen uiteraard coulant omgaan met de betaling van de reguliere (bonds)contributie bijvoorbeeld via een betalingsregeling. Echter, ook de wettelijke afdracht van BUMA/Stemra is onderdeel van de factuur die u als vereniging ontvangt. Met betrekking tot de wettelijke afdracht voor BUMA/Stemra zijn wij op dit moment

in gesprek met BUMA/Stemra over een coulanceregeling. Het is op dit moment nog niet bekend of en op welke manier deze regeling ingericht gaat worden.

Wanneer bekend is op welke manier BUMA/Stemra haar coulance vorm geeft, zullen wij u informeren welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot uitstel van betaling van de (bonds)contributie.

 

Doorbetalingen dirigenten/instructeurs/docenten

Vorige week hebben we een oproep aan alle verenigingen gedaan om in gesprek te gaan met de professionals die actief zijn binnen de vereniging. Gelukkig bereiken ons veel berichten dat verenigingen hier gehoor aan geven. Zij zoeken in goed overleg oplossingen om de vergoeding door te betalen in deze periode. Wij blijven benadrukken dat we hopen dat we ook in deze lastige periode solidair zijn met elkaar. Onze professionals staan altijd klaar voor ons. Laten we dan nu ook geen mogelijkheid onbenut laten om elkaar te helpen. We moeten ook na deze periode samen verder!

 

Acties vanuit de KNMO

Op dit moment werken we als KNMO hard om de gevolgen van de maatregelen voor het verenigingsleven in kaart te brengen. Onze inzet voor onze sector is om verdere ondersteuning en compensatie van overheden te optimaliseren. Dat doen we in nauwe samenwerking met Koornetwerk Nederland, Cultuurconnectie, het CJP en het LKCA. Inmiddels is er een enquête uitgestuurd naar alle verenigingen. Die mocht rekenen op een enorm hoge respons.

 

We realiseren ons dat het aantal vragen gelimiteerd was en de enquête is afgenomen voordat de extra maatregelen van 23 maart 2020 werden afgekondigd. Desondanks geven de resultaten een eerste beeld van de gevolgen voor de amateursector. We gebruiken deze informatie, samen met alle andere beschikbare informatie uit de amateursector, in onze communicatie richting het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, provincies en gemeenten. Over de resultaten van de enquête zal nog een apart persbericht verschijnen. Verenigingen kunnen de enquête nog in vullen tot 15 april a.s.

 

Welke processen lopen op dit moment:

  • Deze week gaat er een brandbrief uit naar alle Nederlandse gemeenten met de oproep om (muziek)verenigingen te ondersteunen. We stellen deze brief ook beschikbaar zodat bestuurders van (muziek)verenigingen deze kunnen gebruiken in de communicatie met gemeenten/wethouders. Wij raden verenigingen aan actief contact te houden met de gemeente over hun situatie.
  • Deze week wordt ook een brief verzonden aan politieke partijen in de Tweede Kamer. Met deze brief vragen wij bij de woordvoerders cultuur aandacht voor de gevolgen van deze crisis voor (muziek)verenigingen en vragen wij hen om er bij de minister op aan te dringen deze gevolgen mee te nemen in haar pakket aan steunmaatregelen voor de cultuursector.
  • De KNMO is actief betrokken bij de inrichting van het ‘noodfonds’ voor de culturele sector. Binnen de mogelijkheden die er zijn benadrukken wij de belangen voor de amateursector, met name die van (muziek)verenigingen.
  • In overleg met de BvOI maar ook (branche)organisaties als ZZP Nederland en de Kunstenbond leveren we input aan de mogelijkheden om de in onze sector actieve professionals te ondersteunen.

 

Naast de hiervoor genoemde processen proberen we op alle mogelijke manieren ook de muziek te laten klinken. Dit doen we door gerichte acties als de ‘Nationale Online Open Solistenwedstrijd’ (https://www.klankwijzer.nl/nationale-online-solistenwedstrijd) en door ons platform Klankwijzer.tv voorlopig gratis ter beschikking te stellen. Maar ook door de vele, prachtige initiatieven in het land te stimuleren en te promoten via Facebook en ons digitale platform Klankwijzer. Alleen door samen sterk te staan in deze lastige periode, bereiken we het meeste.

Nieuws