Motie Limburgse Volkscultuur 

Workshops ondersteuning besturen 

Het stimuleren en ontwikkelen van bestuurskracht is van groot belang om de Limburgse volkscultuur te borgen. De regeling ‘ondersteuning besturen’ voorziet in financiële middelen voor workshops ter versterking van die bestuurskracht.

 

De workshops worden georganiseerd door het Huis voor de Kunsten Limburg voor leden van verenigingen van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en Verbindend Netwerk Koozang Limburg (VNK-L) gezamenlijk. Dit betekent dat u ook kennis en ervaringen met andersoortige verenigingen kunt delen en past goed in de gedachte van 'creëren van crossovers’.

 

Waarom zijn deze workshops interessant voor u en uw vereniging?

1.De thema’s sluiten aan bij de beleving en behoefte van verenigingsbesturen.

2.U deelt en leert van ervaringen van andere verenigingen.

3.De workshops worden gegeven door ervaren trainers die affiniteit hebben met het verenigingsleven.

4.Het betreft actieve bijeenkomsten, waarin u als deelnemer uw inzichten en vaardigheden kunt verbeteren ter bevordering van de bestuurskracht van uw vereniging.

Meer weten en/of aanmelden? 

Regeling voor behoud toekomst Limburgse Volkscultuur 

Op 4 november 2011 hebben Provinciale Staten de PVV Motie Limburgse Volkscultuur aangenomen om harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren in stand te houden en te behouden voor de breed gedragen volkscultuur. Het College van Gedeputeerde Staten heeft deze motie samen met direct betrokkenen uit het veld uitgewerkt en ingevuld. De Motie Limburgse Volkscultuur is per 31 december 2016 niet meer van kracht dus er kunnen geen aanvragen meer ingediend worden.

 

In deze uitwerking stonden vier onderdelen centraal:

 

1. Instrumentarium en uniformen

Geen enkele Limburgse harmonie, fanfare, brassband, schutterij en zangkoor kan zonder instrumentarium en uniformen. Deze kosten leggen een zware druk op de verenigingskas. Voor een periode van vier jaar wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld aan het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF). Het uitgangspunt is dat een vereniging - in lijn met de PBCF voorwaarden - gedurende deze periode tweemaal een subsidieaanvraag voor de kosten van uniformen, (begeleidings)instrumenten en buksen bij het PBCF kan indienen. De door het PBCF gehanteerde bedragen worden met deze regeling verdubbeld. Doordat verenigingen slechts eenmaal hoeven aan te vragen, wordt bureaucratie vermeden en de werklast van verenigingen beperkt.

Per 1 juli 2016 zijn deze middelen volledig besteed. Dit betekent dat lidverenigingen wel nog een aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg (PBCF) kunnen indienen volgens de reguliere regeling voor instrumenten en uniformen, maar dat er geen verdubbeling meer plaatsvindt vanuit de Motie Limburgse Volkscultuur.

 

2. Opleiding en talentontwikkeling

Opleidingen voor musici en talenten komen vaak, door de hoge kosten, op de begroting in het gedrang. Om de verenigingen op dit punt te ontlasten en kosten van de verenigingen te laten dalen, is gekozen om een aanzienlijke impuls in de opleidingsbehoefte en talentontwikkeling te geven. De ontwikkeling van het muzikale talent geldt zowel voor jong als oud. Voor opleiding en talentontwikkeling wordt voor de koepelorganisaties en hun bijbehorende verenigingen een totaalbedrag van € 3.000.000,- voor vier jaar ter beschikbaar gesteld. Dit wordt opgenomen in de bestaande subsidiestructuur bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Op deze manier wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de huidige ondersteuningsstructuur van de koepelorganisaties.

Voor deze stimuleringsregeling kunnen geen aanvragen meer ingediend worden. De aanvraagtermijn is immers per 1 juli 2016 verlopen.

 

3. Ondersteuning besturen

Bestuurskracht is van groot belang om de Limburgse volkscultuur te borgen. De regeling ‘ondersteuning besturen’ voorziet in financiële middelen voor workshops ter versterking van die bestuurskracht. De verenigingen en koepels zien dat er een slag moet worden gemaakt op het gebied van onder andere PR, (digitale) communicatie, ledenwerving en fondsenwerving. Ondersteuning kan zich hierop richten. Om de besturen een financiële impuls te geven om up-to-date en up-to-grade te blijven wordt een totaalbedrag van € 300.000,- voor vier jaar beschikbaar gesteld. Ook dit wordt opgenomen in de bestaande subsidiestructuur bij het Huis voor de Kunsten Limburg.

Voor deze stimuleringsregeling kunnen geen aanvragen meer ingediend worden.

 

4. Innovatieve Arrangementen

Om aantrekkelijk te zijn voor de aanwas van nieuwe beoefenaars en tegelijkertijd een uitdaging te bieden voor de actieve en passieve leden van de diverse verenigingen, dient het Limburgse cultuurveld voordurend in beweging te zijn en te streven naar vernieuwende impulsen in de vorm van evenementen of faciliteiten. Hiervoor wordt een totaalbedrag ter beschikking gesteld van € 700.000,- voor vier jaar.

Het subsidie-plafond van pijler 4 ‘Innovatieve projecten’ van de Motie Limburgse Volkscultuur is bereikt. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om aanvragen in het kader van deze regeling te doen.

 

Voor de uitwerking van de motie is aansluiting gezocht bij reeds bestaande werkstructuren bij het Huis voor de Kunsten Limburg en het Prins Bernard Cultuurfonds Limburg.

Downloads